/AddStr điểm : Tăng điểm sức mạnh .
/AddEne điểm : Tăng điểm năng lượng .
/AddAgi điểm : Tăng điểm nhanh nhẹn .
/AddVit điểm : Tăng điểm máu .
/AddCom điểm : Tăng điểm mệnh lệnh của Darklord .
/Post nội dung : Chat toàn Server .
@ chát guild